SpanglefishNiall Gordan, Poet | sitemap | log in

Tuilleadh Bàrdachd...

 

Trianaidean / Trinities

1.

Latha breith sona

is latha brèagh sneachda

agus seachd làithean de shaorsa bheannaichte.

2.

An Ghaeilge aoibhinn

agus a' Ghàidhlig againne

's Beurla briste eadarra.

3.

Dè tha a' cunntadh dhutsa?

Aon, dhà, trì...

Cha chunntair mi.

A happy birthday/ and a fine day of snow/ and seven days of blessed freedom.

Beautiful Irish/ and our Scottish tongue/and English broken in between them.

What counts to you?/ One, two, three.../ I'm no accountant.

Saol File/Beatha Bàird

Ar maidin 's mé 'g éirí

('air bheagan èislein' mar a deir na hAlbanaigh)

ní hé mo chéad smaoin

éirí gréine

ná féith na filíochta

ná mo Ghrá Geal go fiú:

ní hé, ná:

cad é céad obair

fhear an tí?

Morning as I rise

('with little sorrow' as the Scottish say)

my first thought isn't

the sunrise

or the talent of poetry

or even my sweetheart:

it isn't, rather:

what is

the househusband's first task?

Sa mhadainn 's mi 'g èirigh

('air bheagan èislein' mar a bh' aig Màiri Mhòr)

chan e mo chiad smaoin

èirigh grèine

neo tàlant na bàrdachd

neo eadhon Gràdh Geal mo Chridhe:

chan e, seach:

Dè ciad obair

Fear an taighe?
Click for Map


SSPC - Property in Scotland
site map | cookie policy | privacy policy