SpanglefishNiall Gordan, Poet | sitemap | log in

1. Hè Hè, a Thè Àlainn

Hè hè, a thè àlainn

Gu dè a tha san àmhainn

Dè mu dheidhinn rudeigin blàth a thoirt dhomh fhèin?

Hè hè, a thè chòir thu

Nach dèan sinn rud 's dòcha

Biadh is lòn le stuthan measgt'  le chèil'?

'S ann a th' agam-sa carbad 's sparan làn

Nach dìrich sinn an an cnoc gu bhàrr

Bidh deoch ri fhaighinn agus dannsa beò

Nach tig thu 'm chòir masa math leat spòrs?

Is saor mi agus deònach

Bhith daonnan riut stòlda

Nach bi tu 'm chuideachd 's chòir 's a' dol leam fhèin?

Tèile chan iarr mi

Os tu an tè a fhuair mi

Dè mu dheidhinn d' ùine chumail saor dhomh fhèin?

Tilgeam leabhar nam ban thar dìg

'S gheibh mi fear às ùr nach daor

Cumaidh mi sin gun tig air aois -

Oir air gach bileag bidh d' ainm sgrìobht'...

Nòtaichean:

Chaidh mi fhìn is Seòidín gu ionad Àros ann am Port Ruighe gus "The Wilders" fhaicinn, agus rinn iadsan an òran ainmeil seo nan dòigh fhèin - agus 's e sin a ghin annam leagan Gàidhlig a chur ri chèile. 'S e ainm Beurla an òrain ach "Hey, Good Lookin', What You Got Cookin'"!

My wife and I attended the Aros centre in Portree to see The Wilders, and they did their own version of this renowned song - and that spurred me to make up a Gaelic version.

2. Delilah (le Tòmas Mac Eòghainn)

Chunnaic mi  'n solas san fheasgar a' dol seachad air h-uinneig

Chunnaic mi faileas a' ghaoil mar dhrithleann na sgàil

B' i bha nam bhoireannach

Ach mheall i mise 's mi a' coimhead 's a' dol às mo chàil...

Sèist:

Òbh obh obh, Delilah

Ciamar ciamar ciamar, Delilah?

'S mi a chì nach math an tè ud dhomh fhìn

Ach 's mi a bha caillte mar thràill 's nach saoradh neach mi.

Beul an latha 's am fear ud a' falbh 's mi a' feitheamh

Tarsainn na sràide leam fhìn 's ann dh'fhosgail i 'n còmhl'

'S i sheas le gàire

'S ghlac mi an sgian nam làimh 's bha a gàire gun bheò...

Sèist

Pìos Ciùil

'S i sheas le gàire

'S ghlac mi an sgian nam làimh 's bha a gàire gun bheò...

Òbh obh obh, Delilah

Ciamar ciamar ciamar, Delilah?

'S mas tig iad ann gus doras mo thaigh a chur cam

Thoir mathanas dhòmhsa, Delilah, oir ruig mi mo cheann

Thoir mathanas dhòmhsa, Delilah, oir ruig mi mo cheann.

Nòtaichean

Chaidh iarraidh orm - tro chuideigin eile - seo a thionndadh gu Gàidhlig. 'S e sin a rinn mi - agus tha mi an dòchas gu bheil àmhghair àbhachdach an òrain glèidhte agam ann an seo!

I was asked - through another party - to turn this song into Gaelic. That's what I did - and I hope I have preserved the song's comedic misery!

Barrachd thionndaidhean ri leantainn / more translations to follow....

 
Click for Map


WikanikoWork from Home
site map | cookie policy | privacy policy