SpanglefishNiall Gordan, Poet | sitemap | log in

 

 

do bhàrdachd
Is fìor thoil leam a' bhàrdachd - Proinsias Ó Drisceoil, thall an Árainn.
Posted by Proinsias on 07 October 2014
na dàin agad
Nèill chòir,

'S toil leam na dàin agad - tha iad gu math eadar-dhealaichte seach na dàin leis an do bhuannaich thu duais ann an Gaillimh. Tha mi dol leis na thuirt Maoilios - gu bheil iad eadar bàrd baile agus an nòs ùr. 'S toil leam gu mòr "Mo Chùrsa Fhèin": m' fhaireachdainn fhèin...mo thrusgan inbhe - tha sin cho fìor. Mur n-urrainn dhuinn faireachdainn, dè luach a tha ann an rud sam bith?

Taing airson seo a shealltainn dhomh.

Meg Bateman

I like your poems - they are quite different from the poems with which you won a prize in Galway. I agree with what Myles said - they are between village poet and modern. I greatly like "My Own Course": my own feelings...my robes of status - that is very true. If we cannot feel, what worth is anything?

Thank you for showing me this.
Posted by Meg Bateman on 11 November 2011
Mairg Mise
Nach iontach go deo an focal é 'leathleabadóir' - déarfainn go bhféadfadh an focal scaipeadh isteach sa chaint dá mbeadh cur amach ag daoine air.

What a wonderful word 'leathleabadóir' is - I'd say it could be disseminated in speech if people had a knowledge of it.

Nach annasach am facal 'leathleabadóir' - chanainn gun gabhadh am facal a sgaoileadh sa chainnt nam biodh eòlas aig daoine air.
Posted by Proinsias Ó Drisceoil on 26 October 2011
House Husband
I can totally relate to this poem Niall. The same thought races through my head each morning as I awake. I hope this next bit is correct -
Meal do naidheachd a dhuine òig!
Simon

Tuigidh mi an dàn seo gu tur, a Nèill. Bidh an aon smaoin nam cheann gach madainn 's mi a' dùsgadh. Tha mi an dòchas gu bheil an ath phàirt ceart -'Meal do naidheachd a dhuine òig'!
Sìm.
Posted by Simon on 12 July 2011
Poems
Niall, I love your poems, they become ever more Haiku-like and to-the-point. Twinkle on.

A Nèill, is fhìor thoil leam na dàin agad, tha iad a' sìor-fhàs coltach ri bàrdachd Haiku 's iad pongail dìreach.
Cum ort, a reul.
Posted by Sallie Tyskzo on 10 June 2011Click for Map


WikanikoWork from Home
site map | cookie policy | privacy policy