SpanglefishNiall Gordan, Poet | sitemap | log in

3. An Úll as Airde (le Calum is Ruairidh Dòmhnallach)

In éineacht liom atá tú 'láthair

Mo shúile dúnt', mo chuimhne dán

Im sheasamh ag coimhéad gach gcnoc 's gach dtrá

'S an tsíol a d' fhág thú ann ag fás.

Tá an gárraí lán de mhórchrainn tréan'

Le meas ag fás dúinn ann le bhuan'

Úlla aibí, milis, géar

Ach tá aon úll amháin nach dtiocmuid air.

Curfa:

Séidfidh gaoth is dealraidh grian

Trí mheas na gcrann ó ghlúin go glúin

Ach tiocfaidh 'n lá 'us tiocfaidh 'n t-am

Chun an úll as airde ón gcrann a fháil.

'S cé inár measc a mhaireann lá

Thart ar a am 's ar a oíche féin

Uair agus uair gur dhreap mé suas

Ach an úll as airde a chur go béal.

Nòtaichean:

Dhrùidh an t-òran àlainn seo cho mòr orm 's gun do chuir mi romham leagan a chur ri chèile as dòcha a chòrdadh ri ar co-Ghàidheil thall ann an Èirinn. 'S e mi fhìn a rinn an cumadh ùr Beurla cuideachd.

This beautiful song made such an impression on me that I decided to put together a version which perhaps our fellow Gaels in Ireland would enjoy. I also carried out a new English translation.

The Highest Apple (by Calum and Rory MacDonald)

Here with me, I feel you walk

My eyes are closed, but memory's strong

I stand and scan each strand, each cnoc

While the seed you sowed bears life and form.

The garden's filled with sturdy shoots

And here we all may pick their fruits

Apples ripe-sweet, sharp their taste

But one to which we cannot attain.

Chorus:

Winds may blow and sunrays shine

Like forest breezes through family ties

But comes one day and comes one time

When we may taste this fruit on high.

Who amongst us lasts one day

Past his time and allotted stay?

So many times I've sought the way

To find that fruit, its wisdom taste.

4. Dùsd (le Calum is Ruairidh Dòmhnallach)

Dèan mo threòr gu taobh na h-aibhne

Fuil mo chuisle ruitheas nas doimhne...

Ann ad phlaidichean le chèile

Far am bi mi rèidh nam chridhe...

Faic an Gall a nochd à Sasainn

Dh'fhàg e agam 'chleachdan coimheach...

'S mòran dhiubh nach tuig mo chràdh-sa

Gum bheil làn mo chridh'-sa falaicht'...

Thug mi tamall treis le Gallaibh

B' fheàrr leam bhith libh fhèin, a chlannaibh...

Buailidh mis' gu teann 's le toirm

Druma mòr a' Ghàidheil le faram...

Sguiridh osna mhòr is dhomhainn

'S làmh nan uile aont' san Earrach...

Creideamh mòr is sòlas soilleir

Bhios mar threòrachadh dhad mhuinntir.

Sèist:

O gur mi tha cinnt'

Sìol an dùsd gun till

a Dhia.

Nòtaichean:

Gheibhear an t-òran spreigeil seo air a' chlàr "Recovery" / this stirring song can be found on Runrig's album "Recovery". 

Allt Gealaich

Allt Gealaich, mìltean mòr’ am meud

Gun gabh mi ortsa ceum

Aon latha:

O, allt nam bruadar, a rinn mo bhuaireadh

As bith cà’l do thriall

Bidh mi tighinn do rathad...

Moon river, wider than a mile
I'm crossing you in style some day:
Oh, dream maker, you heart breaker
Wherever you're goin', I'm goin' your way...

Dithisd spaidsear, falbh a dh’ionnsaigh ‘n domhain

‘S mòr a th’ ann de dhomhan

A chì:

Ag iarraidh an aon bhogha-frois

Ri lorg aig rathad na crois’

Mo charaid dom chridh’ tha faisg

Allt Gealaich ‘s mi fhìn.

Two drifters, off to see the world
There's such a lot of world to see:
We're after the same rainbow's end, waitin' 'round the bend
My huckleberry friend,  moon river, and me.

 

Bheir Mi Dhi Mo Làn Ghaoil ("Hot Love", T-Rex)

Uill ‘s i mo bhean i den òr ‘s gun i fhèin bhith ach òg

A-tha-tha

‘S i mo bhean i den òr ‘s gun i fhèin bhith ach òg

A-tha-tha

Am bu dàna leam ràdha gum bu toil leam do làmh?

A-tha-tha...

 

Uill ‘s i bean i mo ghràidh agus priobadh na bràigh

A-tha-tha

‘S i bean i mo ghràidh agus priobadh na bràigh

A-tha-tha

Nì mi saothar a gaoil le mo làmhag tha caoin

A-tha-tha...

 

Uill is luaithe i na càch ‘s i na tàmh ris an Tabh

A-tha-tha

Is luaithe i na càch ‘s i na tàmh ris an Tabh

A-tha-tha

Mis’ a suiridheach saor ‘s bheir mi dhi mo làn ghaoil

A-tha-tha...

 

(Ceòl)

 

Uill ‘s i bean i mo ghràidh agus priobadh na bràigh

A-tha-tha

Uill ‘s i bean i mo ghràidh agus priobadh na bràigh

A-tha-tha

Mis’ a suiridheach saor ‘s bheir mi dhi mo làn ghaoil

A-tha-tha...

 

Là là là là-là-là-là (x4)

Ù ù-ù-ù-ù-ù-ù-ù.........
Click for Map


SSPC - Property in Scotland
site map | cookie policy | privacy policy