SpanglefishNiall Gordan, Poet | sitemap | log in

 Niall Gòrdan, Bàrd is File

Beagan fiosrachaidh / a little info....

Rugadh agus thogadh / born and raised...

Inbhir Pheofharain agus Am Blàr Dubh / Dingwall and Muir of Ord.

A' chiad dàn a chaidh fhoillseachadh / first poem published....

"Dòchas", ann an Gairm / "Hope", in Gairm.

Duaisean a bhuannaicheadh / prizes won...

Dà thuras aig a' Mhòd Nàiseanta: co-fharpais dà-chànanach ann an Gallaibh na h-Èireann / Twice Mod winner: bilingual competition in Galway. "The Baker Prize" (Port Ruigh, 2011 - faicibh "Mi nam Eilean".

Leabhar sam bith / a book?

"Eadar Baile is Beann", Clàr / "Between Village and Hill", Clàr, available from the author with full notes etc.

Moladh le càch / praise from others........

Maoileas M. Caimbeul / Myles M. Campbell:

"...Niall stands out as somewhat different. He is between being a traditional local poet and a lyrical modern poet."

Uilleam Moireasdan / Willie Morrison ("North Star", 22.5.2004):

"Niall... is a man of considerable linguistic and literary ability."

Dè tha Niall ris san latha a th' ann / latter-day occupations?

Os rud e gu bheil Niall ri obair eadar-theangachaidh, bidh e cuideachd a' dèanamh oidhearp air òrain a tha measail aig daoine a thionndadh gu Gàidhlig, gu tric is minig a' dèanamh seo do dhaoine a dh'iarras e.

As Niall is engaged in translation work, he also attempts to translate popular songs, often at someone's request.

Bidh na h-òrain sin ri fhaicinn an seo (faicibh an duilleag "Tionndadh") - tha mi an dòchas gun còrd iad ri daoine. Agus san earrann seo cuideachd tha dà òran Runrig ann an cruth nach fhacas a-riamh roimhe iad...

Those songs will appear here (please see the "Translation" page) - I hope they are enjoyed. And also in this section are two Runrig songs as never seen before...

Bheil dàin Nèill ri fhaotainn ann an àiteachan eile / are Niall's poems to be found elsewhere?

Tha - sna foillseachaidhean a leanas / yes - in the following publications...

Gairm

Gath

Guth

Northwords

Poetry Scotland

Forward Poetry Anthologies

Cabhsair / Causeway Magazine

"Baile Beag gun Chrìochan / A Small Borderless Village" (deas. le / ed. by Caoimhin Mac Nèill / Kevin MacNeil)

Feasta (Ireland/Èirinn)

 
Click for Map


WikanikoWork from Home
sitemap | cookie policy | privacy policy