Login
Get your free website from Spanglefish
This is a free Spanglefish 2 website.

Membership Details

Membership will cost a mere £15! This gives you:-

    Free entry to all our film shows
    Around 15 films from around the world, including the odd sneak preview of new releases,
    Automatic membership to the British Federation of Film Societies  with all its benefits -  www.bffs.org.uk
    Occasional informal evenings.
    Advance information on all screenings.

Or you can become a temporary member every  time you want to see a film, at £5 - join at any Film night.


Am bliadhna cha chosg e ach £15 dhuibh a bhith nar buill.
Tha ballrachd a' tabhann na leanas:

    chì sibh gach film a bhios sinn a' sealltainn saor an asgaidh
    Bithear a' taisbeanadh co-dhiù 15 film dha buill a-mhàin, le seallaidhean sònraichte do filmichean ùra nam measg
    Ballrachd den 'British Federation of Film Societies' agus na  buannachdan a thig an cois a leithid. Faic www.bfi.org.uk airson barrachd fiosrachadh.
    Cruinnichidhean mi-fhoirmeil far am faod buill bruidhinn
    Fiosrachadh mu gach tachartas ro-làimh

Mura h-eil sibh airson ballrachd a thoirt a-mach, faodaidh sibh ballrachd neo-bhuan fhaighinn gach turas a tha sibh airson film fhaicinn (bidh seo a' cosg £5).

sitemap | cookie policy | privacy policy | accessibility statement