Login
Get your free website from Spanglefish
Membership will now cost a mere £10! This gives you:-
 • Free entry to all our film shows
 • At least 12 members-only films from around the world, including  the odd sneak preview of new releases,
 • At least 3 'blockbuster'  public events  presenting a popular current release with special guest film-makers
 • Automatic membership to the British Federation of Film Societies  with all its benefits -  www.bffs.org.uk
 • Occasional informal evenings to show and discuss member's favourite films
 • Advance information on all screenings.

Or you can become a temporary member every  time you want to see a film, at £5
 
 
Contact Anna Munro,  Club Film Secretary
01471 888 200
Club Film c/o Sabhal Mòr Ostaig, Isle of Skye IV44 8RQ

Am bliadhna cha chosg e ach £10 dhuibh a bhith nar buill.
 
Tha ballrachd a' tabhann na leanas:
 • chì sibh gach film a bhios sinn a' sealltainn saor an asgaidh
 • Bithear a' taisbeanadh co-dhiù 12 film dha buill a-mhàin, le  
 • seallaidhean sònraichte do filmichean ùra nam measg
 • Bithear a' taisbeanadh co-dhiù 3 filmichean mòra 'blockbuster' a bhios air an ùr fhoillseachadh - taisbeanaidhean le luchd- deasachaidh nam film an làthair
 • Ballrachd den 'British Federation of Film Societies' agus na  buannachdan a thig an cois a leithid (faic www.bfi.org.uk (http://www.bfi.org.uk/ ) airson  barrachd fiosrachadh)
 • Cruinnichidhean mi-fhoirmeil far am faod buill bruidhinn 's  deasbad mu nam filmichean
 • Fiosrachadh mu gach tachartas ro-làimh
Mura h-eil sibh airson ballrachd a thoirt a-mach, faodaidh sibh ballrachd neo-bhuan fhaighinn gach turas a tha sibh airson film fhaicinn (bidh seo a' cosg £5).
 
 
Cuiribh fios gu Anna Rothach, Rùnaire Club Film:
Fòn - 01471 888 200
Sgrìobhadh - Sabhal Mòr Ostaig, an t-Eilean Sgitheanach, IV44 8RQ
site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement