Login

Home  /  Dachaigh

 

The Western Isles CLP has been a substantial organisation for a long time, punching well above its weight in comparison with other CLPs across Scotland taking into account our small population.

Currently we have the biggest threat to the British way of life ahead of us, and we will all need to get as many people to vote in the referendum, and more importantly to vote with their heads.

There are always changes going on in policies and issues which affect us on the islands as well as issues which go to the core of what being a member of the Labour Party means – fighting and working together for the better result for all.

We all have different ways of getting involved in the Labour Party and different other interests.  It does take time trying to keep all members happy, but using electronic means is good (but don’t ask me about Twitter, others can handle that)

Please keep in contact.

 

Facal on Chathraiche

’S e buidheann làidir a tha air a bhith ann an CLP nan Eilean Siar o chionn ùine mhòr,  le barrachd buaidh na iomadh CLP air feadh Alba, a dh’aindeoin  gu bheil an àireamh-sluaigh ìosal.

An ceart-uair tha an cunnart as motha do ar dòigh-beatha air thoiseach oirnn, agus feumaidh sinn dèanamh cinnteach gun tig daoine a-mach a bhòtadh, agus gun dèan iad sin gu  toinisgeil.

Tha atharraichidhean an còmhnaidh  ann am poileasaidhean agus ann an cùisean a tha a’ toirt buaidh oirnn anns na h-eileanan, a thuilleadh air gnothaichean a tha aig smior ballrachd sa Phartaidh Làborach – a’ strì agus ag obair còmhla chum maith an t-sluaigh.

Tha ar dòighean fhèin againn uile air a bhih an sàs sa Phartaidh Làborach agus ann an ùidhean eadar-dhealaichte. Chan eil e furasta a bhith a’ feuchainn ris a h-uile ball a chumail air an dòigh, agus tha dòighean electronaigeach math ( ach na faighnich dhomh mu dheidhinn Twitter – fàgaidh mi sinn aig feadhainn eile.

Cumaibh a’ còmhradh rinn.

 

Matt Bruce

Chair, Western Isles CLP